Medeni Hukuk ve Alt Dalları

Medeni Hukuk, hukuk biliminin temelini teşkil eden bir hukuk dalıdır. Medeni Hukuk, bir ülkedeki vatandaşların kişisel durumlarını, ailevî ilişkilerini, mallar üzerindeki hak ve yetkilerini, diğer şahıslarla olan borç ilişkilerini, ölümlerinden sonra malvarlığında yer alan hak ve borçların âkıbetini düzenleyen kuralların oluşturduğu bir hukuk dalıdır.

Medeni Hukukun kapsamında yer alan konuların başında kişilerin şahsî (kişisel) durumları ile ilgili meseleler gelmektedir. Kişiliğin ne zaman başlayıp ne zaman ve nasıl sona ereceği, nasıl korunacağı, bir kişinin hangi koşullar çerçevesinde ehliyetli sayılabileceği gibi hukukî sorunlar bu meyandadır. Medenî Hukukun hem gerçek hem de tüzel kişileri kapsar biçimde bu konuları ele alan bölümüne“Kişiler Hukuku” denilmektedir. (Vesayet, …)

Kişiler tek başına değil, bir toplum içinde yaşarlar. Toplumun en küçük birimi ise ailedir. Ailenin oluşumu ve kişilerin aile çevresi içindeki ilişkileriAile Hukuku” nun konusudur. (Boşanma, Soybağı,..)

Kişiler sadece aile çevresi içindekilerle değil, bu çevrenin dışındakilerle de her gün sürekli ilişki içindedirler. Bu ilişki esnasında, hak iktisap eder ve borç altına girerler; borçlarını yerine getirirler veya borçlarına aykırı davranırlar. Bu ilişkileri düzenleyen kurallar tüm özel hukukun can damarını teşkil eden Borçlar Hukuku” çatısı altında toplanırlar. (Tazminat,…)

Kişilerin mallar üzerinde sahip oldukları hak ve yetkileri ve buna bağlı meseleleri düzenleyen kurallar ise Eşya  Hukuku”nun konusunu teşkil eder. (Tapu İptali ve Tescil,

Nihayet, bir insanın ölümü üzerine hayatta iken sahip bulunduğu tüm hakların ve üstlendiği borçların akıbetinin ne olacağını, kimlere, ne oranda ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen kuralları ele alan Medenî Hukuk alt bölümüne de“Miras Hukuku”denilmektedir.