Vergi ve İdare Hukuku Davaları

Vergi ve İdare Hukuku Davaları

Vergi hukuku, devletle kişiler arasındaki vergi ilişkisini ve bu ilişkiden doğan hak ve yükümlülükleri inceleyen bir hukuk dalıdır. Devletin mükellefi vergilendirmesi süreci, ekonomik faaliyet esnasında “vergiyi doğuran olayın” meydana gelmesi ile başlar. Vergi Usul Kanunu, vergiyi doğuran olayı şu şekilde tanımlamıştır: “Vergi alacağı, vergi kanunlarının…

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş hukuku, işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, sendikalar ve işveren-işçi ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen hukuk dalıdır. İş Hukuku, toplumdaki bireylerin iş ilişkilerini, iş ve çalışma hayatını düzenleyen uyulması zorunlu kuralların bütünüdür. İş hukukunun toplumsal yaşam içinde düzenlediği ilişkiler iş ilişkileridir. Bununla birlikte, iş…

Medeni Hukuk ve Alt Dalları

Medeni Hukuk ve Alt Dalları

Medeni Hukuk, hukuk biliminin temelini teşkil eden bir hukuk dalıdır. Medeni Hukuk, bir ülkedeki vatandaşların kişisel durumlarını, ailevî ilişkilerini, mallar üzerindeki hak ve yetkilerini, diğer şahıslarla olan borç ilişkilerini, ölümlerinden sonra malvarlığında yer alan hak ve borçların âkıbetini düzenleyen kuralların oluşturduğu bir hukuk dalıdır. Medeni…

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Maddi hukuktan kaynaklanan taleplerin devletin yetkili organları ve devlet gücü tarafından gerçekleştirilmesine hizmet eden faaliyetlerin tümüne cebrî icra faaliyeti; buna ilişkin kuralları düzenleyen hukuk dalına ise cebrî icra hukuku veya takip hukuku denir (Maddi Hukuk, kişilerin birbirleriyle ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen, onların sahip olduğu…

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Hukuk düzeninin ayrılmaz bir parçası olan ceza hukuku, suç teşkil eden fiilleri ve bunlara uygulanacak yaptırımların neler olduğunu gösterir. Esasen ceza yaptırımını içeren hukuk normlarının temelinde, bu tür kurallara uygun davranmaya ceza tehdidi yoluyla zorlama bulunmaktadır. Ceza hukuku normları içerdiği emir ve yasaklarla toplumsal yaşamın…